Poziv za dostavu ponuda

Postupak jednostavne nabave-javno prikupljanje ponuda „REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE I PRIKLJUČAK NA PRIRODNI PLIN PLINARE PULA“
Na lokaciji Vatrogasnog doma, Partizanska 7, Poreč za potrebe JVP CZP POREČ

Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2023. godine

Privtci uz poziv:

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Privitak 1 – Ponudbeni list
  3. Dodatak 1 – zajednice ponuditelja
  4. Dodatak 2 – podugovaratelji
  5. Obrazac 1 – Izjava o nekažnjavanju
  6. Privitak 2 – Troškovnik