Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 6. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe „Centra za zaštitu od požara PoreČ” (sklopljen dana 11.03.2008.godine) zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe „Centra za zaštitu od požara Poreč” dana 18. studenoga 2016. godine daje sljedeću

IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PREMA ZAKONU O JAVNOJ NABAVI