OBAVIJEST – Odluka o izdavanju odobrenja za loženje od 01.11.2022.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA
POREČ
Broj:261-2022
Poreč, 31.10.2022.

Na temelju Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru od 21.07.1995. Skupštine Županije Istarske i članka 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe ”Centara za zaštitu od požara Poreč” od 29.09.2021. godine Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ”Centar za zaštitu od požara Poreč”, dana 31.10.2022. godine, donosi sljedeću odluku,
                                                                                                       

                                                                                    ODLUKA
                                                                o izdavanju odobrenja za loženje

1. U razdoblju od 01.11.2022. do 31.12.2022. godine JVP CZP POREČ izdavat će putem telefona jednokratna Odobrenja za loženje na otvorenom prostoru.
2. Svi zahtjevi zaprimat će se na broj telefona je 091 5307 880 i to u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
3. Stranka je obavezna pridržavati se svih požarno – preventivnih mjera te javiti dan i vrijeme paljenja u protivnom Odobrenje je nevažeće.
4. Za proširenje vatre van odobrenog prostora, odgovornost snosi pravna ili fizička osoba koja je zatražila Odobrenje.
5. Vatru ne paliti za vjetrovita vremena.
6. JVP CZP POREČ može opozvati Odobrenje za loženje na otvorenom prostoru.
7. Odobrenja za loženje bit će arhivirana u JVP CZP POREČ, te će po potrebi biti dostupna građanima i Policijskoj upravi.
8. Upozoravamo građane da se na otvorenom prostoru vatra može ložiti samo u svrhu spaljivanja: korova i suhe trave, poljoprivrednih ostataka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, ostataka bilja nakon berbe te granja i ostataka drva kod čišćenja šuma.

ZAPOVJEDNIK
JVP CZP POREČ
Denis Matošević