NATJEČAJ za imenovanje Zapovjednika JVP CZP Poreč

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
„CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ“

Partizanska 7, Poreč
OIB: 52530861428

Broj:86/04/04/01-2020

Poreč, dana 23.12.2020.

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke  Upravnog vijeća JVP CZP Poreč (u nastavku teksta: Upravno vijeće),  URBROJ:86/04/04-2020 od 23.  prosinca 2020. godine, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje Zapovjednika JVP CZP Poreč (1 izvršitelj – m/ž)

Kandidat za Zapovjednika JVP CZP Poreč trebaju ispunjavati slijedeće uvjete sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu:

 • da ima hrvatsko državljanstvo,
 • da ima najmanje kratki stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine,
 • da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne         djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • da ispunjava posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i  kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom  (»Narodne  novine«,  br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.  i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv  opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti   (glava  XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97.,  27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • položen vozački ispit za  B kategoriju.

Mandat zapovjednika traje pet (5) godina.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),
 • dokaz o stručnoj spremi – stupnju obrazovanja (diplomu),
 • dokaz  o  položenom  stručnom  ispitu  za  vatrogasce  s  posebnim  ovlastima  i odgovornostima,
 • dokaz  o  radnom  iskustvu  na  poslovima  vatrogasca  s  posebnim  ovlastima  i odgovornostima (ugovor o radu, rješenje ili drugu odgovarajuću ispravu),
 • uvjerenje da se protiv kandidat ne vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u uvjetima za imenovanje zapovjednika, ne starije od šest (6) mjeseci,
 • presliku vozačke dozvole.

Dokaz  o  zdravstvenoj  i  psihičkoj  sposobnosti  (potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o imenovanju. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da kandidat nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti kandidat neće biti imenovan za zapovjednika.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela navedenim u uvjetima za imenovanje pribavlja poslodavac od nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa i uprave temeljem čl.51 st.1  Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19).

Dokazi o ispunjavaju uvjeta prilažu se u presliku, osim uvjerenja nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u uvjetima za imenovanje zapovjednika, koje se predaje u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13. i 92/14) i članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata (NN 33/92, 57/92, 72/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03. i 148/13.}, dužan je, uz prijavu na oglas, priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno  stradalog,  zatočenog  ili  nestalog  hrvatskog  branitelja  iz  Domovinskog  rata  bez roditeljske skrbi, kao i dokaz o načinu prestanka službe odnosno radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, dokumentacija dostupna na   (https ://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Rok za dostavu prijave – s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja je   11.01.2021. godine, a dostavlja se na adresu:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ,

POREČ, PARTIZANSKA 7.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom

«NE OTVARAJ-PRIJAVA NA NATJEČAJ». 

Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč, Partizanska 7, Poreč u uredovno vrijeme.

Prijava se smatra zaprimljena u roku ukoliko je primljena od strane Javne vatrogasne postaje CZP Poreč zaključno s danom 11.01.2021. godine. Prijave koje ne dospiju zaključno sa 11.01.2021. u prostorije Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč imenuje gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo uz suglasnost Zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Upravno odnosno Vatrogasno vijeće  dužno je u tom roku  obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može pokrenuti upravni spor.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Ovaj natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč, Zavodu za zapošljavanje-Područni ured Poreč i web stranici Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč

Lino Dobrila