Javna vatrogasna postrojba Poreč

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč je javna ustanova u vlasništvu Grada Poreča i općina Vrsar, Funtana, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada i Sveti Lovreč, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Naziv i sjedište postrojbe: Javna vatrogasna postrojba „ Centar za zaštitu od požara Poreč”

Sjedište postrojbe je na adresi: Partizanska 7, Poreč

Osnivači i vlasnička prava:

Osnivači postrojbe koja su svoja osnivačka prava stekla potpisivanjem Sporazuma o osnivanju podijeljena su na sljedeći način:

1. Grad Poreč 67,18%
2. Općina Vrsar 13,50 %
3. Općina Funtana 5,70 %
4. Općina Tar Vabriga 6,72 %
5. Općina Kaštelir-Labinci 1,36 %
6. Općina Višnjan 2,61 %
7. Općina Vižinada 1,44 %
8. Općina Sv.Lovreč 1,49 %

Početak rada:

Postrojba je počela s radom kao Profesionalna vatrogasna jedinica Poreč 16.03.1972. godine, u međuvremenu je prošla nekoliko ustrojstvenih oblika, da bi u sadašnjem obliku kao Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč nastavila s radom od 01.01. 2000.

Tijela Postrojbe:

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 8 članova.

Članove Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik i načelnici općina tako da svaki od osnivača imenuje po jednog člana Upravnog vijeća i njegovog zamjenika.

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe predsjednika na prvoj sjednici.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se s trajanjem mandata od četiri godine.