Financijsko izvješće za 2017. godinu

  1. Bilješke uz financijsko izvješće
  2. Bilanca na dan 31.prosinac 2017.
  3. Izvještaj o obvezama
  4. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
  6. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  7. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika