Financijski plan JVP CZP Poreč za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2020.-2022. godine

UVOD

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč (JVP CZP Poreč) ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu i Sporazuma o osnivanju javne ustanove  Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč od 13.12.2017. godine. Upisana je kod Trgovačkog suda u Pazinu 24. travnja 2018. godine, pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7.

Osnivači JVP CZP Poreč su Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Općina Vrsar-Orsera, Općina Sv.Lovreč, Općina Višnjan-Visignano, Općina Kaštelir-Labinci Castellier Santa-Domenica, Općina Vižinada-Visinada i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega koji sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju u slijedećim omjerima:

Grad Poreč-Parenzo                                                      67,18 %
Općina Vrsar- Orsera                                                    13,50 %
Općina Sv. Lovreč                                                          1,49 %
Općina Kaštelir-Labinci Castellier S.Domenic              1,36 %
Općina Vižinada-Visinada                                              1,44 %
Općina Višnjan-Visignano                                              2,61 %
Općina Funtana-Fontane                                                5,70 %
 

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč izvršava svoj Financijski plan unutar proračuna Grada Poreča, kao Proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog. 

PODRUČIJE  ODGOVORNOSTI I DJELOVANJA

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč sukladno Planu zaštite od požara za područje Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana-Fontane, Općina Vrsar-Orsera, Općina Sv.Lovreč, Općina Višnjan-Visignano, Općina Kaštelir-Labinci Castellier Santa-Domenica, Općina Vižinada-Visinada i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega je područje JLS.

Zadaće Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč su sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građana u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa  Republike Hrvatske. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara  i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Poreštine te Plan zaštite od požara jedinica samouprave Poreštine.

CILJEVI PROGRAMA 2020.-2022. godine:

 • nabava osobne zaštitne opreme, nabava potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potrebna za redovita servisiranja, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima
 • nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procijeni ugroženosti i potreba koje proizlazi iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma.
 • nabava novog vatrogasnog vozila za prijevoz ljudi i opreme u 2021. godinu, koji bi zamijenio postojeće dotrajalo vozilo
 • sanacija garažnog prostora vatrogasnog doma
 • daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz prekvalifikacije, visoko školstvo, kongrese, seminare te sportska natjecanja.
 • Planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca. Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra.
 • Djelatnici koji stječu uvjete za mirovinu, novčano stimulirati sukladno važećeg Kolektivnog ugovora, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto zaposlilo novi djelatnik 2021.godine
 • Provođenje vježbi zajedno s privrednim i ostalim subjektima (škole, vrtići, marine), Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Poreštine.
 • Realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
 • Korisnik programa je JVP CZP Poreč, čiji su djelatnici građanima Poreštine na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Aktivnost/projekt I izmjene proračuna 2019. Proračun 2020. Projekcija

2021.

Projekcija

2022.

Osnovna djelatnost vatrogastva – minimalni standard 3.667.177 3.667.177 3.667.177 3.667.177
Osnovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog standarda 3.482.258 2.964.823 2.964.323 3.072.323
Nabava opreme  i sanacija garažnog prostora JVP 657.000 927.000 837.000 572.000
UKUPNO 8.166.435 7.559.000 7.468.500 7.311.500

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč u 2020. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 6.632.000 kuna, 927.000 kuna za  nabavu opreme i sanaciju garažnog prostora od čega se planira nabava uredskog namještaja i oprema (60.000 kuna), ulaganje u komunikacijsku opremu (70.000 kuna), opremu za protupožarnu zaštitu (172.000 kuna) i 600.000 kuna za sanaciju garažnog prostora, ukupni plan iznosi 7.559.000 kuna.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 5.043.000 kuna, planirana je i otpremnina za jednog radnika koji stječe uvjete za mirovinu . U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 32 zaposlenika, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade, te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (dar djeci, božićnica, pomoći i potpore)

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.547.500 kuna, i utrošit će se na neophodne troškove poslovanja.

Financijski plan iznosi 7.559.000 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i odluka Vlade RH) od 3.667.177 kuna, a ostatak od 3.891.823 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP CZP Poreč 2.132.385  kuna, te 85.000 kuna vlastitih prihoda i 1.674.438 kuna od Područne vatrogasne zajednice Poreč. 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA 

Za utvrđivanje ciljeva provedbe programa pratit će se slijedeći pokazatelji uspješnosti

 • Broj intervencija u tekućoj godini
 • Rad na preventivi
 • Opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
 • Opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim alatima
 • Opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
 • Redovno održavanje vozila te prostora vatrogasnog doma

 PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

OPIS PROGRAMA

Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP CZP Poreč.

Program se sastoj od slijedećih aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost JVP CZP – minimalni standardi za decentralizirane funkcije
 2. Redovna djelatnost JVP CZP – iznad minimalnog standarda
 3. Opremanje JVP CZP

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Poreštine.

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara. 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Centar za zaštitu od požara Poreč, Područnu vatrogasnu zajednicu Poreč kao i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika je da mogu nastati uslijed pojave požara ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiša) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

Financijski plan za 2020 i projekcije za 2021. i 2022. godinu JVP CZP POREČ

U Poreču, 20. rujna 2019.

Zapovjednik

Denis Matošević dipl. ing.